Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pengesahan Pelantikan

 • Suatu proses bagi mengesahkan pelantikan seseorang pegawai yang menerima tawaran pelantikan tetap sesuatu jawatan setelah memenuhi syarat-syarat dalam tawaran pelantikan.

 • Punca Kuasa:
  1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U. (A) 1/2012];
  2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2001;
  3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002;
  4. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2011;
  5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016;
  6. Surat Pekeliling SPA Bilangan 2 Tahun 2017;
  7. Pandangan Perundangan; dan
  8. Ketetapan Suruhanjaya.