Breadcrumb Breadcrumb

Arkitek Gred J41 Arkitek Gred J41

Pegawai Berita Gred S41

 • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
 • Jadual Gaji:
   
  Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
  Gaji Tahunan
  RM2,078.00 RM9,544.00 RM225.00
 •  
  SYARAT LANTIKAN :
  1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  
  (a) warganegara Malaysia;  
  (b)

  berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

   
  (c)

   

   
  (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

  (Gaji Permulaan pada Gred S41 : RM2,078.00); atau

   
  (ii)

  ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang  yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   
  (Gaji Permulaan pada Gred S41 : RM2,281.86)

   
   
  SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
       
  2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan  
       
  SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
  3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Wartawan atau Jurufotografi Gred B29/30, B31/31, B37/38, B39/40 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Berita Gred S41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:  
  (a)    
  (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau  
  (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan  
  (b) had umur pelantikan:
  1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
  2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
  3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.