Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pelanjutan Tempoh Percubaan

 • Suatu proses bagi melanjutkan tempoh percubaan seseorang pegawai yang belum memenuhi syarat untuk disahkan sama ada dengan atau tanpa denda dalam perkhidmatan setelah melalui tempoh percubaan maksimum yang ditetapkan.
 • Punca Kuasa:
  1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U. (A)1/2012];
  2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016;
  3. Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Bilangan 3 Tahun 2014;
  4. Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Bilangan 1 Tahun 2000;
  5. Surat Pekeliling Suruhanjaya Bilangan 2 Tahun 2017;
  6. Pandangan Perundangan; dan
  7. Ketetapan Suruhanjaya.