Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pembatalan Tawaran Pelantikan

  • Definisi : Pembatalan Tawaran Pelantikan adalah proses membatalkan pelantikan seseorang pegawai yang gagal memenuhi syarat tawaran pelantikan.
  • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
    • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005];
    • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012];
    • Amalan-amalan Suruhanjaya (Ruling); dan
    • Pandangan perundangan.