Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Pemberian Taraf Berpencen

 • Definisi : Pemberian Taraf Berpencen adalah proses meletakkan seseorang pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan, tidak bersetuju memilih opsyen Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan telah berkhidmat selama tidak kurang daripada tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh dimasukira ke dalam skim Pencen.  
     
 • Peraturan/Pekeliling/Surat Pekeliling Berkaitan:
  1. Akta Pencen 1980;
  2. Peraturan-peraturan Pencen 1980;
  3. Akta Pencen (Pindaan 1992);
  4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012];
  5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2001;
  6. Pandangan perundangan; dan
  7. Amalan-amalan Suruhanjaya.