Breadcrumb Breadcrumb

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Siri 8 - Rayuan Tatatertib

 • Pendahuluan
  Perkara mengenai rayuan tatatertib adalah diperuntukkan di bawah Peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam, 1993 [P.U.(A) 396].
 • Hak Merayu [Peraturan 14]
  Mana-mana pegawai yang terkilan dengan keputusan Lembaga Tatatertib (LTT) Kementerian/Jabatan boleh merayu terhadap keputusan tersebut kepada Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam (LRTT).
 • Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam [Peraturan 12]
  Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam adalah terletak di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.
 • Bagaimana Membuat Rayuan [Peraturan 15]
  Sesuatu rayuan hendaklah di buat secara bertulis kepada:

  PENGERUSI
  LEMBAGA RAYUAN TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM
  SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
  ARAS 9, BLOK C7, PARCEL C
  PUSAT PENTABDIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
  62502 PUTRAJAYA.

  Surat rayuan hendaklah dihantar melalui Ketua Jabatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh menerima keputusan tatatertib.
 • Tindakan Ketua Jabatan
  Apabila menerima rayuan daripada mana- mana pegawai, Ketua Jabatan hendaklah tidak lewat daripada 30 hari dari tarikh penerimaan rayuan tersebut mengemukakannya kepada Lembaga Tatatertib yang berkaitan, beserta dengan ulasannya.
 • Tindakan Lembaga Tatatertib
  Apabila menerima rayuan itu, Lembaga Tatatertib hendaklah tidak lewat daripada 30 hari dari tarikh penerimaan rayuan tersebut mengemukakannya surat rayuan itu beserta salinan semua rekod prosiding tatatertib, termasuk alasan/asas yang digunakan bagi membuat keputusan tatatertib berkenaan kepada Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam.
 • Maklumat/Dokumen Yang Perlu Dikemukakan Oleh Jabatan Kepada Lembaga Rayuan
  Maklumat/dokumen yang perlu dikemukakan oleh Jabatan kepada Lembaga Rayuan Tatatertib (LRTT) adalah seperti senarai semak, iaitu mengikut mana yang berkaitan dengan sesuatu kes tindakan tatatertib itu.
 • Keputusan Lembaga Rayuan
  Keputusan Lembaga Rayuan Tatatertib adalah muktamad
 • Senarai Semak Dokumen
  1. Nombor Kad Pengenalan pegawai.
  2. Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini
  3. Laporan pelanggaran tatatertib termasuk laporan siasatan (jika ada)
  4. Surat pertuduhan
  5. Akuan terima surat pertuduhan
  6. Representasi pembelaan diri
  7. Ulasan Ketua Jabatan terhadap representasi pembelaan dir
  8. Minit Mesyuarat LTT Menjatuhkan Hukuman
  9. Surat Keputusan LTT
  10. Akuan terima surat keputusan
  11. Surat Rayuan
   Peraturan 14(1) & 15(1) LTTPA 1993 [P.U.(A) 396]
  12. Ulasan Ketua Jabatan terhadap rayuan
   Peraturan 15(2) LTTPA 1993 [P.U.(A) 396]
  13. Alasan Lembaga Tatatertib Jabatan bagi mencapai keputusannya
   Peraturan 15(3) LTTPA 1993 [P.U.(A) 396]
  14. Pertuduhan mahkamah
  15. Syor Ketua Jabatan
  16. Keputusan mahkamah
  17. Pengesahan ada/tiada rayuan
  18. Perakuan Ketua Jabatan mengenai hukuman di bawah Peraturan 29(2)
  19. Surat Perintah Gantung Kerja
  20. Salinan Perintah tahanan / pengawasan
  21. Salinan Kad Perakam Waktu yang lengkap bagi kesalahan tidak hadir bertugas, tidak mengetip kad perakam waktu dan datang lewat ke pejabat
  22. Kenyataan Cuti yang kemaskini bagi kesalahan tidak hadir bertugas
  23. Dokumen Sokongan:
   1. Laporan BPR (bagi kes BPR)
   2. Lain-lain dokumen yang berkaitan dengan kes tersebut (jika ada)

   Nota:
   • Perkara / dokumen di bil. 14 hingga 20 adalah bagi kes Sabitan Jenayah dan / atau kes Perintah Tahanan.
   • Semua dokumen yang berkaitan hendaklah disediakan dalam 2 salinan
   • LTT - Lembaga Tatatertib
   • LTTPA - Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam