Chief Information Officer (CIO) - Vacant

Article available only in Malay language.

Name : -
Email : -
Telephone : -
Peranan dan tanggungjawab CIO

  • Membaca, memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT;
  • Bertanggungjawab kepada Setiausaha SPA dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  • Memastikan kawalan keselamatan maklumat dalam organisasi diseragam dan diselaraskan dengan sebaiknya;
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Memastikan dan menyelaras pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
  • Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT SPA;
  • Memastikan dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
  • Menyelia dan memantau perlaksanaan Dasar Keselamatan ICT di peringkat negeri; dan
  • Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib ke atas pengguna yang melanggar Dasar Keselamatan ICT SPA.