Penolong Pegawai Makmal Filem Gred C29

 • Kumpulan:Pelaksana
 • Kem/Jab:Kementerian Penerangan
 • Jadual Gaji:
  GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  RM1,505.00 RM5,696.00 RM 145.00
 • Syarat Lantikan:
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  1. warganegara Malaysia;
  2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
   1. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
    (Gaji Permulaan pada Gred C29 : RM1,505.00); atau
   2. diploma dalam bidang kimia industri yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred C29 : RM1,858.12).
 • Syarat Bahasa Melayu
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Syarat Peningkatan Secara Lantikan
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Makmal Filem adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Makmal Filem Gred C29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
   1. mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); dan
   2. lulus Peperiksaan Khas; dan
  1. had umur pelantikan:
   1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
   2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
   3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.
 • Deskripsi Tugas :
  Bertanggungjawab kepada Pegawai Makmal Filem, Gred C41 bagi menjalankan tugas-tugas larasan filem, khidmat negatif dan memeriksa filem.