Penolong Pegawai Perubatan Gred U29

 • Gred: U29, U32, U36
 • Kumpulan: Pelaksana
 • Kem/Jab: Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan
 • Jadual Gaji:
  GRED GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  U29 RM1,797.00 RM5,753.00 RM145.00
  U32 RM2,331.00 RM6,394.00 RM155.00
  U36 RM3,590.00 RM7,605.00 RM180.00
 
SYARAT LANTIKAN :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  
     
LANTIKAN KE GRED U29  
(a)    
(i) Diploma dalam bidang pembantu perubatan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.
(Gaji permulaan ialah pada Gred U29: RM1,797.00).
 
     
(ii) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.  
     
DESKRIPSI TUGAS :  
Penolong Pegawai Perubatan Gred U29  
1) Peranan Primer  
  1.1 Penjagaan Perubatan Primer  
 
 1. Memeriksa, mendiagnosis dan merawat penyakit yang ringan.
 2. Memberikan pendidikan kesihatan berkaitan kepada individu, kumpulan dan masyarakat.
 3. Mendispens, memesan dan menyimpan ubat-ubatan.
 4. Membantu dalam program latihan paramedikal dan auksiliari kakitangan di bawah seliaannya.
 5. Menyimpan semua rekod yang berkaitan dengan pendaftaran, penjagaan pesakit dan kematian.
 
     
  1.2 Penjagaan Kemalangan dan Kecemasan  
 
 1. Memberi rawatan awal dan segera serta sokongan bagi semua kes kecemasan dan merujukkan kes-kes berkenaan untuk pengendalian selanjutnya kepada Pegawai Perubatan.
 2. Sebagai Ketua Pasukan Ambulan dan memberi rawatan kecemasan mengikut protokol yang telah ditetapkan.
 
     
  1.3 Pentadbiran  
 
 1. Tugas-tugas penyeliaan kakitangan di bawah jagaannya serta memeriksa dan menyimpan alat pemulihan dan bekalan perubatan di Jabatan Pesakit Luar, Jabatan Kemalangan dan Kecemasan serta Ambulan.
 2. Menguruskan bilik mayat dan pemeriksaan bedah siasat mayat di hospital.
 
     
2) Peranan Khusus  
  2.1 Penjagaan khusus di Unit-unit Khas dan wad-wad seperti Unit Ortopedik, Psikiatrik, Kardiologi dan lain-lain.
2.2 Menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan mengendalikan latihan di jabatan atau program tertentu.