Penolong Pengurus Taman/Ladang Gred G29

 • Kumpulan:Pelaksana
 • Jadual Gaji:
  GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN
  GAJI TAHUNAN
  RM1,494.00 RM5,674.00 RM 145.00
 • Syarat Lantikan:
  1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
   1. warganegara Malaysia;
   2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
    1. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,494.00); atau
    2. Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,494.00); atau
    3. diploma dalam bidang sains gunaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,772.65); atau
    4. diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,847.86).
 • Syarat Bahasa Melayu
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Syarat Peningkatan Secara Lantikan
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Taman/Ladang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pengurus Taman/Ladang Gred G29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
   1. mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
   2. lulus Peperiksaan Khas; dan
  1. had umur pelantikan:
   1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
   2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
   3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.