Diploma/Ijazah Sarjana Muda

 Sistem Penilaian
Sistem penilaian berasaskan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) dilaksanakan bagi mewujudkan satu mekanisma untuk menilai pengetahuan siswazah universiti di Malaysia.

 PNG (GPA)
PNG ialah Purata Nilai Gred ataupun dalam Bahasa inggeris bermaksud Grade Point Average (GPA). PNG merupakan markah dan gred pelajar untuk setiap semester. Ianya dikira bermula dari markah bagi setiap subjek yang diambil untuk sesuatu semester. Markah dari setiap subjek ini akan didarab dan dibahagi dengan jumlah kredit yang diambil.

Formula pengiraan:
PNG = Jumlah Nilai Gred (Nilai Gred x Kredit)
Jumlah Kredit

 PNGK (CGPA)
PNGK ialah Purata Nilai Gred Kumulatif atau terkumpul ataupun dalam Bahasa inggeris bermaksud Cumulative Grade Point Average (CGPA). PNGK merupakan markah keseluruhan bagi semua semester yang telah diambil. Jumlah pointer dari semester satu dan akan di campurkan dengan semua semester sehingga semester akhir. Pelajar boleh membaiki PNGK dengan meningkatkan gred PNG pada setiap semester.

Formula Pengiraan:
PNGK = Jumlah nilai gred keseluruhan semester
Jumlah kredit untuk semua kod kursus

Adalah dimaklumkan bahawa kaedah penilaian PNGK bagi setiap universiti di Malaysia adalah berbeza-beza bergantung kepada ketetapan universiti. Sehubungan itu, bagi mendapatkan kaedah penilaian yang digunapakai oleh universiti tersebut maka dicadangkan untuk melayari laman sesawang universiti berkenaan bagi semakan lanjut.

 Senarai Direktori Universiti Awam:
http://jpt.mohe.gov.my/index.php/ipta/institusi-pendidikan-tinggi-awam/direktori-universiti-awam