Pembatalan Tawaran Pelantikan

Proses pembatalan tawaran pelantikan jika seseorang calon/ pegawai itu:

  1. didapati tidak sihat setelah diperiksa oleh pengamal perubatan berdaftar mengikut Peraturan 20(1)(a), P.U.(A) 1/2012; dan / atau
  2. tidak mematuhi mana-mana syarat akuan berkanun di bawah Akta Akuan Berkanun 1960 seperti yang disebut dalam Peraturan 20(1)(b), P.U.(A) 1/2012; dan / atau
  3. tidak mematuhi mana-mana syarat yang dinyatakan dalam Surat Aku Janji, Peraturan 20(3), P.U.(A) 1/2012.

Punca Kuasa:

  1. Peraturan 20, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012];
  2. Pandangan Perundangan; dan
  3. Ketetapan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.