Jun 2015 - Aktiviti 18

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 24 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 24/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,168 orang dan seramai 1,620 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, enam orang (6) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua orang (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib dan dua belas (12) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti18

 

Aktiviti18

 

Aktiviti18